transport międzynarodowy ADR

Transport międzynarodowy ADR

W świecie, gdzie transport towarów niebezpiecznych ADR staje się coraz bardziej złożony, przestrzeganie ścisłych krajowych i międzynarodowych przepisów jest absolutnie niezbędne. Produkty sklasyfikowane jako niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe, żrące czy zapalne, wymagają specjalnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom procesu oraz chronić środowisko naturalne przed potencjalnymi zagrożeniami.

Co to jest transport ADR?

ADR to skrót od francuskiego zwrotu: „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, co najczęściej tłumaczone jest jako „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.

Ta deklaracja wprowadziła znaczące zmiany w regulacjach dotyczących transportu ADR, w tym klasyfikację klas ADR oraz zaktualizowane zasady bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Umowa międzynarodowego transportu ADR jest regularnie aktualizowana, aby nadążyć za ciągłym rozwojem przemysłu chemicznego i pojawianiem się nowych towarów niebezpiecznych. Co dwa lata wprowadzana jest nowa wersja umowy, co jest odpowiedzią na potrzebę precyzyjnego uregulowania zasad bezpieczeństwa przewozu oraz klasyfikacji nowo opracowanych substancji.

Aktualnie obowiązująca Umowa ADR 2023-2025 wprowadza nowe przepisy, w tym obowiązek wyznaczenia doradcy ADR przez podmioty, które pełnią rolę nadawców towarów niebezpiecznych.

„Termin ADR jest powszechnie stosowany w branży transportowej i logistycznej w Polsce i za granicą.”

ADR to międzynarodowa konwencja, która definiuje zasady przewozu towarów niebezpiecznych.”

Towary niebezpieczne ADR

Na podstawie ustawy ADR wyróżniamy 9 klas towarów niebezpiecznych:
• materiały zapalne ciekłe,
• materiały zakaźne,
• materiały żrące,
• materiały zapalne stałe,
• materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone,
• materiały utleniające,
• nadtlenki organiczne,
• materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
• inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Towary niebezpieczne ADR posiadają właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne, które mogą być zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Transport towarów niebezpiecznych jest procesem szczególnym, dlatego powinien być odpowiednio zaplanowany. Pod uwagę należy wziąć między innymi rodzaj pojazdu, liczbę środków transportu oraz trasę, jaką najlepiej przewieźć materiały niebezpieczne. Podczas międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych wykorzystywane są różne rodzaje transportu – drogowy, lotniczy, kolejowy i morski. Jednym z najpopularniejszych jest transport drogowy, który reguluje Umowa Europejska ADR.

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pojazd musi być odpowiednio przystosowany i oznakowany. Dla każdego ładunku niebezpiecznego musi zostać wystawiony dokument pozwalający na realizację transportu zgodnie z przepisami ADR. Wszystkie towary muszą być sklasyfikowane zgodnie z wymogami zawartymi w umowie ADR.

Oznacza to, że towar ADR:
• ma swój niepowtarzalny czterocyfrowy numer UN,
• musi być zapakowany w certyfikowane opakowania, które mają zapewnić bezpieczeństwo przewozu,
• musi być oznakowany odpowiednimi nalepkami czy numerami, aby ułatwić jego identyfikację.

Przykładowe oznakowanie transportu materiałów niebezpiecznych:

Tablica ADR

tablica ADR

Górny wiersz oznacza numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN

Dolny wiersz oznacza numer rozpoznawczy materiału UN

Powyższa tablica oznacza zatem: 66 -materiał silnie trujący i 1557 – Związek Arsenu stały

Wykaz oznaczeń można znaleźć w odpowiednich ustawach i konwencjach ADR (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne)

Tablice graficzne ADR

Dodatkowo konwencja wymaga aby na pojeździe przewożącym towary niebezpieczne były zamontowane właściwe dla materiału tablice graficzne.

ADR substancje niebezpieczne

Przewóz ADR – wymagania dla kierowców transportu towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne ADR przewożone są transportem ciężarowym – najczęściej cysternami, kontenerami i ciężarówkami z naczepami typu firanka i plandeka. Kierowcy odpowiedzialni za transport towarów niebezpiecznych muszą posiadać stosowne uprawnienia, zdobyte przez przejście specjalistycznych szkoleń i zdanie egzaminu, które pozwalają uzyskać zaświadczenie ADR ważne przez 5 lat z możliwością jego przedłużenia. Przeczytaj także artykuł na temat Licencji transportowej międzynarodowej.

Proces zdobywania uprawnień ADR jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Transportu z 15 lutego 2012 roku. Nasza firma Maripol posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do bezpiecznego przewozu tych towarów, gwarantując wysoką jakość i profesjonalizm usług.

Zajmujemy się organizacją transportu materiałów niebezpiecznych ADR z wyłączeniem klas: Klasa 1 (materiały wybuchowe), Klasa 6,1 i 6,2 (materiały trujące i zakaźne), Klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

Profesjonalny transport ADR

Przewóz materiałów ADR warto powierzyć firmie, która ma doświadczenie na krajowym i międzynarodowym rynku. Profesjonalny przewoźnik dopełni wszelkich formalności oraz zadba o bezpieczny i sprawny transport towaru.

Nasza firma organizuje transport międzynarodowy ADR – zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu.

Photo by Antonino Visalli on Unsplash