transport międzynarodowy ADR

Transport międzynarodowy ADR

Produkty sklasyfikowane jako niebezpieczne wymagają zachowania specjalnej ostrożności w trakcie transportu. Łańcuch dostaw podlega szczegółowym krajowym i międzynarodowym przepisom. Celem jest ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia ewentualnych szkód.

Co to jest transport ADR?

ADR to skrót od francuskiego zwrotu: „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, co najczęściej tłumaczone jest jako „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.

Termin ADR jest powszechnie stosowany w branży transportowej i logistycznej w Polsce i za granicą.

ADR to międzynarodowa konwencja, która definiuje zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Do towarów niebezpiecznych zalicza się:
• materiały zapalne ciekłe,
• materiały zakaźne,
• materiały żrące,
• materiały zapalne stałe,
• materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone,
• materiały utleniające,
• nadtlenki organiczne,
• materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
• inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Towary niebezpieczne posiadają właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne, które mogą być zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Transport towarów niebezpiecznych jest procesem szczególnym, dlatego powinien być odpowiednio zaplanowany. Pod uwagę należy wziąć między innymi rodzaj pojazdu, liczbę środków transportu oraz trasę, jaką najlepiej przewieźć materiały niebezpieczne. Podczas międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych wykorzystywane są różne rodzaje transportu – drogowy, lotniczy, kolejowy i morski. Jednym z najpopularniejszych jest transport drogowy, który reguluje Umowa Europejska ADR.

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych

Transport ADR musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pojazd musi być odpowiednio przystosowany i oznakowany. Dla każdego ładunku niebezpiecznego musi zostać wystawiony dokument pozwalający na realizację transportu zgodnie z przepisami ADR. Wszystkie towary muszą być sklasyfikowane zgodnie z wymogami zawartymi w umowie ADR.

Oznacza to, że towar ADR:
• ma swój niepowtarzalny czterocyfrowy numer UN,
• musi być zapakowany w certyfikowane opakowania, które mają zapewnić bezpieczeństwo przewozu,
• musi być oznakowany odpowiednimi nalepkami czy numerami, aby ułatwić jego identyfikację.

Przykładowe oznakowanie transportu materiałów niebezpiecznych:

Tablica ADR

tablica ADR

Górny wiersz oznacza numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN

Dolny wiersz oznacza numer rozpoznawczy materiału UN

Powyższa tablica oznacza zatem: 66 -materiał silnie trujący i 1557 – Związek Arsenu stały

Wykaz oznaczeń można znaleźć w odpowiednich ustawach i konwencjach ADR (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne)

Tablice graficzne ADR

Dodatkowo konwencja wymaga aby na pojeździe przewożącym towary niebezpieczne były zamontowane właściwe dla materiału tablice graficzne.

ADR substancje niebezpieczne

Towary niebezpieczne przewożone są transportem ciężarowym – najczęściej cysternami, kontenerami i ciężarówkami z naczepami typu firanka i plandeka. Kierowcy realizujący transport muszą posiadać stosowne uprawnienia. Przewóz materiałów ADR warto powierzyć firmie, która ma doświadczenie na krajowym i międzynarodowym rynku. Profesjonalny przewoźnik dopełni wszelkich formalności oraz zadba o bezpieczny i sprawny transport towaru.

Nasza firma organizuje transport międzynarodowy ADR – zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu.

Photo by Antonino Visalli on Unsplash