dokumenty przewozowe CMR

Co to jest CMR?

W branży transportowej istnieje konieczność udokumentowania poszczególnych procesów związanych z przewozem towarów. Jednym z najważniejszych dokumentów jest CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy. Co to jest CMR i jakie dane powinien zawierać?

Co to jest list przewozowy CMR?

CMR to Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Została sporządzona w Genewie w 1956 roku, a w Polsce weszła w życie w 1962 roku. Termin CMR odnosi się także do Międzynarodowego Listu Przewozowego, który jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizuje się transport towarów. Konwencja nie nakłada wymogu wystawiania listu przewozowego pomiędzy stronami transakcji, jednak pełni ważną funkcję w sprawnym przebiegu przewozu. Dla zleceniodawcy CMR jest informacją potwierdzającą zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Warto pamiętać, że list uprawnia nadawcę do ewentualnych roszczeń. Konwencja nie reguluje, kto wystawia list CMR. Jednak musi zostać sporządzony w trzech oryginalnych egzemplarzach – pierwszy należy do nadawcy, drugi dołączany jest do przesyłki, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik.

Jakie informacje musi zawierać list przewozowy CMR?

Nie ma jednego właściwego wzoru listu przewozowego, jednak Konwencja określa, jakie informacje powinny się w nim znajdować. Jeżeli strony transakcji uznają to za konieczne, mogą znajdować się w liście dodatkowe dane.

CMR musi zawierać następujące informacje:
• miejsce i datę jego wystawienia;
• nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
• nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
• miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
• nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
• powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
• ilość sztuk, ich cechy i numery;
• wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
• koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
• instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych;
• oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej Konwencji.

Są to podstawowe elementy, jakie powinien zawierać dokument. Dodatkowo można w nim zastrzec informacje dotyczące np. ubezpieczenia przesyłki, umówionego terminu, w jakim ma być wykonany przewóz czy o zakazie przeładunku.

Konwencja CMR z formacie PDF.

Photo by Leon Seibert on Unsplash