czerwona ciężarówka w trakcie przewozu kabotażowego na postoju

Przewóz kabotażowy – Na czym polega?

Jak usprawnić międzynarodowy transport towarów i ludzi, maksymalizując wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych? Odpowiedzią na to pytanie jest kabotaż, który stanowi nie tylko rozwiązanie logistyczne ale również ekonomiczne, otwierając przed przewoźnikami nowe ścieżki efektywności.

 

Czym jest kabotaż?

Kabotaż, znany także pod angielską nazwą „cabotage”, to specyficzna forma eksportu usług transportowych, która pozwala na przewóz ładunków lub osób wyłącznie w obrębie kraju, który nie jest krajem rejestracji przewoźnika.

 

 „Ciekawostką jest, że nazwa „kabotaż” może nawiązywać do Giovanniego Cabota, XV-wiecznego odkrywcy, co jednak pozostaje bez jednoznacznych dowodów historycznych.”

 

Transport kabotażowy – na czym polega?

Transport kabotażowy obejmuje przewozy realizowane różnymi środkami transportu – od kolejowego, poprzez samochodowy, aż po lotniczy – ale zawsze pod warunkiem, że usługa wykonywana jest poza terytorium kraju rejestracji przewoźnika. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1072/2009 reguluje w całej Unii Europejskiej, ustanawiając jednolite zasady dla wszystkich państw członkowskich. Dzięki temu rozporządzeniu, transport kabotażowy stał się łatwiejszy i bardziej dostępny dla przewoźników z różnych krajów, umożliwiając im bardziej efektywne wykorzystanie swoich flot.

 

Jakie są zalety transportu kabotażowego?

Transport kabotażowy oferuje wiele korzyści, takich jak optymalizacja kosztów transportu i minimalizacja pustych przebiegów. Dzięki możliwości realizacji dodatkowych zleceń na trasie powrotnej, przewoźnicy mogą lepiej wykorzystać swoje pojazdy, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2. Co więcej, kabotaż stwarza korzystne ceny dla konsumentów i firm zlecających przewóz, co wpływa pozytywnie na całą branżę transportową.

 

Transport kabotażowy a prawo

Zasady przewozu kabotażowego są ściśle uregulowane prawnie, aby zapewnić sprawiedliwą konkurencję i efektywność operacji transportowych. Przepisy stanowią, że firmy transportowe mogą rozpocząć działania kabotażowe tylko po zakończeniu przewozu międzynarodowego i całkowitym rozładunku. 

Ograniczone są one do wykonania maksymalnie trzech takich operacji na jedno zlecenie, przy czym ostatni z tych przewozów musi zostać zrealizowany nie później niż siódmego dnia od momentu zakończenia transportu międzynarodowego. W wyjątkowych sytuacjach, gdy przewoźnik wjeżdża do danego kraju bez wcześniej załadowanego towaru z zamiarem wykonania kabotażu, przysługuje mu prawo do jednorazowego przewozu.

 

Niezbędne dokumenty do kabotażu

Aby prowadzić przewóz kabotażowy, przewoźnicy muszą spełniać określone wymagania i posiadać niezbędne dokumenty. Kluczowymi dokumentami są licencja transportowa na przewozy międzynarodowe oraz międzynarodowy list przewozowy CMR, potwierdzający datę i miejsce rozładunku. Ponadto, ważne są listy przewozowe dla każdej realizowanej usługi kabotażowej oraz faktury za zrealizowane przewozy.

 

“Kluczowymi dokumentami są licencja transportowa międzynarodowa oraz międzynarodowy list przewozowy CMR”

 

VAT w kontekście transportu kabotażowego

Transport kabotażowy podlega specyficznym zasadom opodatkowania VAT, gdzie usługa ta jest opodatkowana w kraju rozładunku. Oznacza to, że przewoźnik wystawia fakturę bez naliczonego VAT-u, a odbiorca usługi jest zobowiązany do opłacenia podatku w swoim kraju. To ułatwia rozliczenia i przyczynia się do większej przejrzystości w branży.

 

Regulacje i sankcje kabotażowe na poziomie międzynarodowym

Regulacje dotyczące kabotażu różnią się w zależności od kraju, z uwzględnieniem specyficznych limitów przewozów możliwych do wykonania po przewozie międzynarodowym. Kraje takie jak Niemcy i Francja wprowadziły rygorystyczne sankcje za nieprzestrzeganie tych ograniczeń, w tym mandaty finansowe oraz potencjalne unieruchomienie pojazdów naruszających przepisy. Celem tych regulacji jest ochrona rynku transportowego każdego państwa oraz promowanie uczciwej konkurencji wśród przewoźników.

 

Sankcje za naruszenie przepisów kabotażowych w Niemczech

Przekroczenie dozwolonych limitów kabotażowych w Niemczech może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych na przewoźników, sięgających nawet kilku tysięcy euro. Niemieckie prawo podkreśla wagę ochrony krajowego sektora transportowego przed nieuczciwą konkurencją, co tłumaczy surowość stosowanych sankcji. Odpowiedzialność za naruszenia rozciąga się na cały łańcuch transportowy, od przewoźnika, przez spedytora, aż po kierowcę pojazdu, co ma na celu kompleksowe egzekwowanie przepisów kabotażowych.

Transport kabotażowy jest istotnym elementem międzynarodowej branży transportowej, oferującym wiele korzyści dla przewoźników, konsumentów i środowiska. Dzięki jasnym regulacjom i możliwościom, jakie stwarza, kabotaż przyczynia się do efektywniejszego i bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów transportowych na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

photo by RobertDychto/pixabay