cysterna przewożąca ładunek ADR

Jakie są wymagania wobec kierowców i pojazdów w transporcie ADR?

Transport towarów niebezpiecznych wymaga specjalnych umiejętności, wiedzy oraz odpowiedniego wyposażenia. Przepisy ADR szczegółowo regulują zasady przewozu takich materiałów, stawiając wysokie wymagania zarówno kierowcom, jak i pojazdom. Czym dokładnie są te wymagania? Dlaczego są tak istotne i jakie konsekwencje niesie za sobą ich nieprzestrzeganie? W tym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym aspektom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych, aby zrozumieć, jak zapewnić bezpieczeństwo na drodze i chronić środowisko.

Wymagania wobec kierowców podczas przewozu ADR

Do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR mogą przystąpić jedynie odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani kierowcy. Kierowca transportujący ładunki ADR musi mieć ukończone 21 lat, z wyjątkiem kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zdobywają niezbędne umiejętności podczas szkolenia wojskowego. 

Kluczowym wymogiem jest ukończenie kursu ADR oraz pozytywne zdanie egzaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15 lutego 2012 roku. Kierowcy muszą posiadać ważne zaświadczenie ADR, które jest ważne przez 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Dodatkowo, kierowcy muszą posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem 95. W przypadku podwójnej obsady obaj kierowcy muszą posiadać uprawnienia ADR, nawet jeśli tylko jeden z nich będzie prowadził pojazd.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas przewozu?

Kierowca przewożący towary ADR musi posiadać w kabinie pojazdu szereg niezbędnych dokumentów.

 • dokument przewozowy zawierający informacje o przewożonych towarach niebezpiecznych,
 • pisemna instrukcja postępowania w razie wypadku lub awarii,
 • zaświadczenie ADR,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów ADR (dotyczy cystern i pojazdów przewożących materiały wybuchowe),
 • zezwolenie na przewóz towarów o właściwościach wybuchowych,
 • prawo jazdy wymaganej kategorii ADR.

Wyposażenie pojazdów w transporcie ADR

Kierowca przewożący niebezpieczny towar musi odpowiednio wyposażyć swój pojazd, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu. Niezbędny ekwipunek obejmuje:

 • dwie gaśnice,
 • przynajmniej jeden klin odpowiadający masie pojazdu i średnicy kół, służący do zabezpieczenia pojazdu na pochyłej powierzchni,
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze, zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu (np. trójkąty, pachołki odblaskowe lub lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej).

Każdy członek załogi musi mieć:

 • kamizelkę ostrzegawczą,
 • latarkę niezawierającą powierzchni metalowych mogących spowodować iskrzenie,
 • okulary ochronne,
 • parę rękawic.

Wyposażenie to jest kluczowe nie tylko dla spełnienia wymogów przepisów ADR, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników dróg w sytuacjach awaryjnych.

Więcej na temat przepisów ADR przeczytasz na oficjalniej stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne

Oznaczanie pojazdów ADR

Pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków niebezpiecznych muszą spełniać przepisy zawarte w umowie ADR (część 9), Ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Do przewozu materiałów niebezpiecznych mogą być stosowane samochody ciężarowe lub zespoły pojazdów.

Towary niebezpieczne są najczęściej przewożone ciężarówkami z naczepami typu firanka lub plandeka, cysternami oraz kontenerami. Pojazdy przewożące towary ADR muszą być oznaczone z przodu i z tyłu tablicami barwy pomarańczowej. Cysterny i pojazdy przewożące materiały wybuchowe są dodatkowo badane w Urzędzie Dozoru Transportowego oraz na stacjach kontroli pojazdów, aby uzyskać dopuszczenie do transportu tego typu towarów.

Tablica ADR

tablica ADR

Dodatkowy wymogi dla pojazdów

Zgodnie z umową ADR, wszystkie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, rejestrowane po 1 stycznia 1998 roku, muszą być wyposażone w ogranicznik prędkości. Urządzenie to powinno być ustawione tak, aby pojazd nie mógł przekroczyć prędkości 90 km/h, uwzględniając tolerancję.

Przeczytaj także: Transport towarów niebezpiecznych ADR

Kary za naruszenie przepisów ADR

Wysokość kar za naruszenie przepisów ADR jest określona w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych. Kierowcy mogą otrzymać kary pieniężne za różne naruszenia, takie jak nieprzestrzeganie zasad dotyczących dokumentacji, łamanie przepisów związanych z przewozem oraz naruszenia dotyczące środków transportu i opakowania.

Przykłady naruszeń i kar:

Naruszenie Kara
Przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR 2 000 zł
Brak wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu 6 000 zł
Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany 10 000 zł
Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego, którego przewóz jest zakazany 10 000 zł
Napełnienie cysterny towarami reagującymi ze sobą niebezpiecznie 5 000 zł
Przewóz towarów reagujących ze sobą niebezpiecznie w sąsiadujących komorach cysterny 5 000 zł
Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem 6 000 zł

Kary za naruszenia obowiązków

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych, którzy naruszają obowiązki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, w tym umowy ADR, podlegają karom pieniężnym. Kary te wynoszą od 200 zł do 10 000 zł, w zależności od rodzaju i powagi naruszenia.

Odpowiedzialność w transporcie ADR

Za bezpieczeństwo i prawidłowy przewóz materiałów niebezpiecznych odpowiadają wszyscy uczestnicy transportu – nadawca, przewoźnik, kierowca oraz odbiorca, przy czym największą odpowiedzialność ponosi kierowca. 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego transportu ADR, skorzystaj z naszej oferty i skontaktuj się z nami. Nasza firma zapewni bezpieczny i zgodny z przepisami przewóz Twoich towarów niebezpiecznych.

fot.pasja1000/pixabay