certyfikat kompetencji zawodowych dla kierowcy

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez przedsiębiorcę kwalifikację zawodowe niezbędne do wykonywania czynności w zakresie transportu drogowego.

Kto musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych?

Certyfikat muszą posiadać osoby zarządzające firmą transportową, czyli mające decydujący i zasadniczy wpływ na jej funkcjonowanie. Do osób zdolnych do podejmowania prawnych czynności zalicza się kierownictwo przedsiębiorstwa (np. prezes lub zarząd) oraz osoby odpowiednio umocowane do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania transportu drogowego. Dotyczy to w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania środków transportu oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Aby uzyskać licencję w zakresie transportu międzynarodowego, jak i krajowego rzeczy lub osób, przynajmniej jedna osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. O licencję muszą ubiegać się przewoźnicy wykonujący zarobkowy transport międzynarodowy i krajowy. Wyłączeni z przepisów są taksówkarze oraz osoby realizujące transport wykonywany pojazdami lub zespołami pojazdów przeznaczonymi do przewozu maksymalnie 9 osób łączenie z kierowcą (niezarobkowy przewóz) oraz o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat należy przystąpić do egzaminu uprzednio składając do Instytutu Transportu Samochodowego następujące dokumenty: wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, dwa podpisane egzemplarze oświadczenia oraz kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł). Egzamin składa się z dwóch części, czyli pisemnego zadania egzaminacyjnego oraz testu pisemnego zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test i zadanie egzaminacyjne należy uzyskać co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części egzaminu. Po zdaniu testów Instytut Transportu Samochodowego wysyła certyfikat do przedsiębiorcy w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

Photo by Bas Peperzak on Unsplash